Miras Hukuku

08.04.2021
Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların bütünüdür. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasta saklı pay ve mal paylaşımı, tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi vb. gibi miras hukuku sorunlarıyla ilgili Yaşar Hukuk Bürosu olarak her türlü hukuki çözüm ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

MİRASIN REDDİ

Medeni Kanun 605 vd. maddelerinde düzenlenen mirasın reddi, mirasçıya mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkânı veren bir yoldur. Mirasın reddi, gerçek ret ve hükmen ret olarak ayrılır.

  • Gerçek Ret

Mirasçılık sıfatını kazanmış olan mirasçının kendi iradesi ile bu sıfata son vermesine gerçek ret denir. (TMK Md. 605/1) Ret için mirasçının iradesini yazılı veya sözlü olarak miras bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yapılır. MK Md. 606/1 gereğince ret süresi 3 aydır. Bu süre hak düşürücü süredir. Hâkim 3 aylık ret süresini kendiliğinden dikkate alacak olup önemli sebeplerin varlığı halinde bu süre uzatılabilir veya yeni bir süre verilebilir.

  • Hükmen Ret

Hükmen ret TMK Md. 605/2’ de düzenlenmiş olup, ‘’ ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.’’ Mirasın gerçek reddi davasının hasımsız olarak açılması mümkün iken mirasın hükmen reddi davasında davalı olarak tereke alacaklılarının gösterilmesi gerekmektedir. Mirasın hükmen reddi davası vekil ile temsil edilecek ise vekilin vekâletnamesinde özel yetki bulunmalıdır. Mirasın hükmen reddi davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mirasın hükmen reddi davasının kabul edilmesi için ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin gerçekleşmiş olması şarttır. Ödemeden aczin ise açıkça belli ya da resmen tespit edilmiş olması gerekmektedir. Miras bırakanın ödemeden aczinin başka bir ifade ile borca batık olduğu tanık, ikrar gibi her türlü delil ile ispatlanabilir; resmi belge ile ispat zorunluluğu bulunmamaktadır. Mirasın gerçek reddinde mirası reddeden mirasçı miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaz iken; ödemeden aciz nedeni ile miras bırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olacaklardır. (TMK m. 618)

Bize Sorabilirsiniz

Whatsapp
Yaşar Hukuk Bürosu
Yaşar Hukuk Bürosu
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?